Sa pou fè pou pwotege tet ou

Coronavirus.Facts.Leaflet.Kreyol

 

 Sa se rekomandasyon depatment leta ki  kontrole maladi ki regade virus corona 

Sa pou fè pou pwotege tet ou

Lave men ou souvan

  • Lavé men ou souvan avek savon ak dlo pendan 20 segond spesialman leu ou te nan yon koté ki te gen anpil moun osinon apre ou finn mouche nen ou, tousé osinon estèné,.
  • Si ou pa jwenn savon avek dlo, sevi avek dezenfektan ki gen plus ke 60% alcol. Mete dezenfektan nan tout men ou. Pa manyen jé ou, nen ou ak bouch ou si ou pa lave men ou.

 Si ou malad, rete lakay ou

 

Rete lakay ou si ou malad sofsi ou pral kay docte. Apran ki sa pou fè si ou malad

Couvri bouch ou ak nen ou leu wap estene

  • Couvri nen ou ak bouch ou avek papye leu ou ap tousé osinon leu ou ap estèné osinon tousé , estèné nan koud bra ou.
  • Jete papye ya nan fatra leu ou fin sevi avel..
  • Tousuit apre, lave men ou avek savon ak dlo pou au mwen 20 segond. Si ou pa jwenn savon avek dlo, sevi avek dezenfektan ki gen plus ke 60% alcol.

Pa rete two pre moun

Kote moun ap manyen chak jou. Nou vle pale de tab, manch pot, bouton lumiye, kontwar bureau, telefon, ,  klavye, twalet, tuyo avek lavabo.

An nou mete tet ansanm pou nou konnen sakap fet epi pou nou asure nou ke dwa nou ak sante nou pwotege.

Laundry, Distribution & Food Service Joint Board, Workers United.SEIU

703 McCarter Highway, Newark, NJ 07102 973-735-6464

Posted in Coronavirus (COVID-19), Uncategorized